Hình ảnh hoạt động - Chứng nhận ISO //poongmei.com/photos/rss/chung-nhan-iso/ vi Thu, 19 Oct 2023 09:10:00 GMT Thu, 19 Oct 2023 09:10:00 GMT //poongmei.com/rss/ //poongmei.com/uploads/logo_2cabc5625c9b0813b9e71daf54abd7cb.png Hình ảnh hoạt động - Chứng nhận ISO //poongmei.com/photos/rss/chung-nhan-iso/ 144 144 Hình ảnh hoạt động - Chứng nhận ISO //poongmei.com/photos/chung-nhan-iso/chung-nhan-iso-5/ Thu, 19 Oct 2023 09:10:00 GMT ]]> Hình ảnh hoạt động - Chứng nhận ISO //poongmei.com/photos/chung-nhan-iso/kham-suc-khoe-dinh-ky-cho-cbcnv-nam-2019-4/ Tue, 23 Jul 2019 07:07:06 GMT Hình ảnh khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV năm 2019]]> Hình ảnh hoạt động - Chứng nhận ISO //poongmei.com/photos/chung-nhan-iso/hinh-anh-phat-dong-thi-dua-3/ Fri, 17 May 2019 02:05:50 GMT ]]> Hình ảnh hoạt động - Chứng nhận ISO //poongmei.com/photos/chung-nhan-iso/hoi-trai-ky-niem-30-nam-ngay-thanh-lap-huyen-hiep-duc-2/ Mon, 2 Apr 2018 02:04:03 GMT Hội trại Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Hiệp Đức ]]> Hình ảnh hoạt động - Chứng nhận ISO //poongmei.com/photos/chung-nhan-iso/le-trao-tang-huan-chuong-hang-ba-1/ Mon, 2 Apr 2018 02:04:36 GMT Lễ trao tặng Huân chương hạng ba ]]>